سئو سایت: چگونه سرعت سایت را بهبود بخشیم؟

سئو سایت: چگونه سرعت سایت را بهبود بخشیم؟

سرعت سایت یکی از المان های تاثیرگذار در سئو سایت می باشد زیرا اگر سایت شما نیاز به تایم و زمان طولانی برای لود و بارگذاری بخواهد در نتیجه کاربران تمایل به ماندن در سایت شما ندارند و ترجیح می دهند که سایت شما را ترک کنند. بنابراین سرعت سایت در کاربرپسند بودن سایت و در نتیجه در سئو سایت اثرگذار است. اما چگونه می توانیم سرعت سایت را بهبود بخشیم. در ادامه به بررسی آنالیزی از بهبود سرعت سایت خواهیم پرداخت.

فایل .htaccess در سرعت و سئو

فایل .htaccess در هاست بارگذاری می شود و به واسط کدهایی که در آن درج می شود می تواند این تنظیمات را انجام دهد که فایل های شما در سرور ذخیره شوند و در خروجی به واسط ذخیره سازی فایل ها در سرور شما بهبود در سرعت سایت را داشته باشید.

Gzip نمودن در فایل .htaccess
می توانید در فایل .htaccess تنظیماتی را قرار دهید که به موجب آن فایل های شما را gzip نماید. در ادامه تنظیماتی که در فایل .htaccess باید باشد را درج نموده ایم.

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

# Enable expirations
ExpiresActive On
# Default directive
ExpiresDefault “access plus 1 month”
# My favicon
ExpiresByType image/x-icon “access plus 1 year”
# Images
ExpiresByType image/gif “access plus 1 month”
ExpiresByType image/png “access plus 1 month”
ExpiresByType image/jpg “access plus 1 month”
ExpiresByType image/jpeg “access plus 1 month”
# CSS
ExpiresByType text/css “access plus 1 month”
# Javascript
ExpiresByType application/javascript “access plus 1 year”

بهینه سازی تصاویر در سئو

بهینه سازی تصاویر نیز که به موجب کم حجم شدن فایل های تصاویر می باشد نیز موجب کاهش سرعت سایت می شود که در روند سئو سایت اثرگذار است.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.